PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - UDZIAŁ 1/2 NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKA GRUNTU ROLNEGO O POW. 0,61 ha


 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Opolu Maria Bujak Zastępca Marcin Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: dnia  22-09-2021r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a  w sali nr 16, odbędzie się pierwsza licytacja  1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę będącego w uprawie gruntu rolnego nr 145/2 am 1 o powieżchni 0,61 ha 
należącej  do dłużnika: Władysława Stelter (poprz. Morawska)
położonej: 49-100 Niemodlin, Gościejowice 24
dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00070575/7]
Suma oszacowania wynosi 13 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 125,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo wpłacona na konto komornika w BNP Paribas Bank Polska S.A. O. w Opolu: 74 1750 1194 0000 0000 0628 6844 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Jako datę wpłaty rękojmi przyjmuje się termin wpływu środków na rachunek bankowy komornika. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00  do godz.12:30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Opolu przy ul. Ozimska 60 a  w pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Operat szacunkowy licytowanej nieruchomości dostępny jest także w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.