OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE ELEKTRONICZNEJ


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
W DRODZE ELEKTRONICZNEJ 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Opolu Maria Bujak Zastępca Marcin Nowicki na podstawieart. 986(4)  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.09.2023 r. o godz 09:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Zamkowa 1, 49-120 Niewodniki dla której Sąd Rejonowy w Opolu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW[OP1O/00088640/3].
Opis nieruchomości:  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość, która wchodzi w skład zespołu pałacowo-parkowego, położona na działce nr 200/11 o łącznej powierzchni 3,7640 ha zabudowana następującymi budynkami: budynek pałacu, dworaki, spichlerz-sala weselna.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 04.10.2023 r. o godzinie: 09:00. Suma oszacowania wynosi 2 615 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 743 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 261 510,00 zł. 
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika w BNP Paribas Bank Polska S.A. O. w Opolu: 74 1750 1194 0000 0000 0628 6844 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak,czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Licytowaną nieruchomość można oglądać w dniu 21.09.2023 r. w godzinach od 09:00 do godz 09:30.
W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Załączniki: