OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE ELEKTRONICZNEJ


 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI W DRODZE ELEKTRONICZNEJ 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Opolu Maria Bujak Zastępca Marcin Nowicki, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie   Km 148/22  w dniu 26-10-2023r. o godzinie 09:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 986(4) § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego PIERWSZY  przetarg w trybie licytacji elektronicznej: nieruchomości gruntowej zabudowanej w skład której wchodzi działka oznaczona według operatu ewidencji gruntów numerem 933/176 AM1 obrębu Antoniów zabudowana budynkiem  mieszkalnym i budynkami gospodarczymi oraz budowlami położonej: 46-040 Antoniów, ul. Powstańców Śląskich 2, dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW[OP1O/00036598/4]. Suma oszacowania wynosi  424 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi  318 000,00 zł. Lokal można oglądać w dniu 18.10.2023r. od godz. 09.00 do godz. 09.30. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania. Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym najpóźniej w terminie wpłaty rękojmii tj na 2 dni robocze przed rozpoczęciem licytacji. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest  42 400,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. O. w Opolu 74 17501194 0000 0000 0628 6844
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Licytacja zakończy się w dniu 02-11-2023 r. o godzinie 09:00. Na podstawie art. 986(7) § 3(1 )kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.