ciągnik siodłowy IVECO 440 (Stralis)


 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Opolu Maria Bujak Zastępca Marcin Nowicki podaje do publicznej wiadomości, że dnia  31-08-2021 r. o godz. 10:00  pod adresem: 49-120 Prądy, ul. Niemodlińska 61 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 
Lp. Nazwa ruchomości Ilość Wartość szacunkowa Cena wywołania
1 ciągnik siodłowy IVECO 440 nr rej. OPO23854, VIN WJMM1VSK004286284, rok produkcji 2004, 1 6 000,00 zł   4 500,00 zł


kwota brutto zawiera podatek VAT
 
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. O. w Opolu 74 1750 1194 0000 0000 0628 6844 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Jako datę wpłaty rękojmi przyjmuje się termin wpływu środków na rachnek bankowy komornika. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc) 
 
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
 
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.